Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. H Ιστοσελίδα www.matpil.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΙΚΕ», με είδος εταιρείας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, με ΑΦΜ 800913675  και ΑΡ. ΓΕΜΗ 144785205000, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσ/νικης. Η έδρα της εταιρειας, η οποία εφεξής θα αποκαλείται Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΣΙΝΔΟΣ/ Β’ ΦΑΣΗ/Ο.Τ.55/ ΟΔΟΣ ΝΒ7 τηλ: 2310 799630 και e-mail: info@matpil.gr.

Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι»), καλύπτουν κάθε πώληση προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο . Οποιοιδήποτε άλλοι  Όροι και Προϋποθέσεις,  αποκλείονται ρητώς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής ο «Πελάτης» ή ο «Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,  μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,  έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα,  ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης και ενεργούν με την ιδιότητα του καταναλωτή, δηλαδή για σκοπούς μη εμπορικούς. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος με την υποβολή της παραγγελίας τους, δηλώνουν με κάθε ευθύνη ότι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα,  είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη/πελάτη της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των  πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στο  πλαίσιo της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη  βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα,  οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές κατά την κοινή πείρα, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις κ.α.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος  ή και τρίτος,  από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, κείμενα κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή και τρίτων από τους οποίους η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, που παρατίθενται και αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα στον διαδικτυακό τόπο matpil.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και σήματα της  Εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.  Η εμφάνιση αυτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση,  δημιουργία παράγωγης εργασίας, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και τις υπηρεσίες, πληροφορίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης συμφωνεί, ότι οφείλει να παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία στις συναλλαγές του με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να συμπληρώνει με  ορθότητα και ακρίβεια τα απαραίτητα πεδία στις φόρμες επικοινωνίας του με το ηλεκτρονικό κατάστημα (όνομα, επώνυμο,  ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). Ο Χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη χρήση του  λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και για οποιανδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία από την αιτία αυτή.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή του εξοπλισμού λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

-ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

-παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

-συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Τιμές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή, από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Οι τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές σε τιμές των προϊόντων που ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων από την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε σχέση με το φυσικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τελικές τιμές κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του Πελάτη για τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Για πρόσθετες επιβαρύνσεις, αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και για κάθε τυχόν άλλη δαπάνη ή τέλος, ο Πελάτης ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες δαπάνες, γίνεται γνωστό στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν και δε γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη, τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δε βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, ο Πελάτης πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία ή με αποστολή e-mail  στο info@matpil.gr

Προϊόντα

Η Εταιρεία παρέχει πληροφορίες για κάθε προϊόν στην ιστοσελίδα της,  ανάλογα με το είδος του, ενημερώνοντας τον Πελάτη για τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι  φωτογραφίες των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι συμβατικές και παρέχονται μόνο για ενημέρωση. Τα προϊόντα της Εταιρείας παρασκευάζονται και συσκευάζονται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες ποιότητας και αποθηκεύονται υπό άριστες συνθήκες αποθήκευσης.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της  πολιτικής της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τα είδη και τις κατηγορίες των προϊόντων της και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί παραγγελίες εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων της.

Εγγραφή/ Σύνδεση

Για την εγγραφή ή τη σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, απαιτείται   ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο  επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες.

Παραγγελία

Υποβολή παραγγελίας- Πρόταση για αγορά

Η παραγγελία των προϊόντων από τον Πελάτη υποβάλλεται με τη συμπλήρωση και την αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, μέσω ειδικού συνδέσμου, o Πελάτης λαμβάνει γνώση  των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου “Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις αγορών” και “Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής”,  δηλώνοντας  με αυτόν τον τρόπο ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του,  έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση για:

-Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, έδρα, στοιχεία δημοσιότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλόμενων  προϊόντων όπου τυγχάνει εφαρμογής,

-Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,

-Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ,  όλων των  τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται  στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας,

-Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης,  εκτέλεσης, καθώς και της προθεσμίας  εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής,

-Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση,

-Της υποχρέωσης πληρωμής από τον Πελάτη με την υποβολή της παραγγελίας,

-Του δικαιώματος άσκησης υπαναχώρησης από τον Πελάτη(προϋποθέσεις,  προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) όπου τυγχάνει εφαρμογής και σε περίπτωση υπαναχώρησης, της επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και της υποχρέωσης του Πελάτη, εφόσον έχει κάνει χρήση, να καταβάλει εύλογο κόστος στην Εταιρεία, ενώ όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση τον Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης,

-Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο  υπάγεται η Εταιρεία καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία, αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή από την Εταιρεία, ο Πελάτης εφόσον προέβη στην πληρωμή της παραγγελίας, δικαιούται την επιστροφή της πληρωμής.

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας-Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν λάβει ο Πελάτης  επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία, από τη στιγμή που ο Πελάτης  λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, σχετική ενημέρωση από την Εταιρεία, με τον αριθμό της παραγγελίας του και την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και η  διαθεσιμότητά του και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη. Εφόσον η  Εταιρεία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στην τιμολόγηση ή τα χαρακτηριστικά των  προϊόντων, με ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο παραπάνω μήνυμα, θα επιβεβαιώνεται ρητά,  το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε ήδη γνωστός στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του.  Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί και δημιουργεί αξιώσεις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, μόνο με την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή».

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, αλλά και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείρισή της και ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία του, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας του, θα  εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας από την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά , είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@matpil.gr είτε ηλεκτρονικά με είσοδο στο λογαριασμό του με τους προσωπικούς του κωδικούς (username και password), επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας»  μέσω συνδέσμου.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη από την κανονική ισχύουσα τιμή τους. Εφόσον το σφάλμα,  αφορά μέρος μόνο των προϊόντων της παραγγελίας, η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός αν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους, μέσω ενδείξεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί  συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας, αφορά μέρος των προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, η Εταιρεία  ενημερώνει τον Πελάτη για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Εφόσον ο χρόνος δεν ικανοποιεί τον Πελάτη, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Παράδοση παραγγελίας

Παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας-χωρίς κόστος αποστολής:  Εάν ο  Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, δεν επιβαρύνεται με κόστος αποστολής και θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον χρόνο παραλαβής από το συγκεκριμένο κατάστημα της Εταιρείας . Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει  την παραγγελία του το αργότερο  εντός δύο ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης  για παραλαβή. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από την πώληση και ουδεμία ευθύνη έχει εκ της αιτίας αυτής. Παράταση της προθεσμίας είναι αποδεκτή, μόνο για λόγους ανώτερης βίας και  εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως εμπρόθεσμα η Εταιρεία. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί παραγγελία Πελάτη που επανειλημμένα για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέρχεται να την παραλάβει.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει  την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την παραλαβή και επίσημο έγγραφο  ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Πελάτη πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του Πελάτη (θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομική ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου  (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη.

Αποστολή στον τόπο που επιλέγει ο Πελάτης: Εάν ο  Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει  την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (courier) και ο Πελάτης θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Ο  Πελάτης θα ενημερωθεί από τη μεταφορική εταιρεία για τον χρόνο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό  και τον Τ.Κ. της περιοχής της επιλογής  του. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αποστολής από τον Πελάτη που έχει σαν αποτέλεσμα εσφαλμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δε βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, επιβαρύνεται με τα έξοδα αντικαταβολής. Σε περιπτώσεις που η διεύθυνση του πελάτη βρίσκεται σε δύσβατη ή απομακρυσμένη περιοχή ή μεσολαβούν μεταφορτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τα μεταφορικά. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης προτείνεται να επικοινωνεί με την εταιρία πριν την παραγγελία. Σε περίπτωση επιπλέον χρεώσεων η εταιρία ενημερώνει τον πελάτη πριν την αποστολή.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει  στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης μεταφορικής, την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την αποστολή και επίσημο έγγραφο  ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Πελάτη πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του Πελάτη (θεωρημένη από ΚΕΠ,  αστυνομική ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου  (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη.  Εφόσον ο Πελάτης μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα δεν  παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Όταν ο τόπος αποστολής δεν καλύπτεται από το δίκτυο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας ή ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά των προϊόντων με δικά του μέσα και έξοδα, ο Πελάτης  ενημερώνει εγγράφως την  Εταιρεία, υποδεικνύοντας το μέσο μεταφοράς της επιλογής του (μεταφορική εταιρεία, πρακτορείο κλπ) και η Εταιρεία δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Πελάτης. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται η δυνατότητα  πληρωμής της παραγγελίας με αντικαταβολή και ο Πελάτης εξοφλεί την παραγγελία του όπως και το κόστος αποστολής  των προϊόντων έως το πρακτορείο ή την μεταφορική εταιρεία  ή το μέσο της επιλογής του, πριν την αποστολή της παραγγελίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος από την πώληση, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά τον χρόνο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων στον μεταφορέα.

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος στην Εταιρεία.

Oι παραγγελίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου οκτάωρου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Φωτογραφίες κύριων προϊόντων που τυχόν περιέχουν διακοσμητικά και άλλα αντικείμενα δεν συνοδεύονται με το προϊόν και κατ’ επέκταση δεν πωλούνται, βρίσκονται στην εικόνα μόνο για λόγους αισθητικής.

Η Mat&Pil έχει το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την οποιαδήποτε παραγγελία/αγορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος  μέσω των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών / ταχυμεταφορών (και των συνεργατών της).  Για την Κύπρο οι παραδόσεις γίνονται εντός ορίων πόλεων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο).
Η αποστολές των προϊόντων όπως στρώματα και ανωστρώματα αποστέλλονται με συνεργαζόμενες μεταφορικές και η παράδοση τους γίνεται επί πεζοδρομίου στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά απομακρυσμένη ή δύσβατη περιοχή τότε ο Πελάτης έχει την επιλογή να παραλάβει με ιδία μέσα την παραγγελία του από τις αποθήκες της μεταφορικής εταιρίας χωρίς κόστος μεταφορικών ή να επιβαρυνθεί το επιπλέον κόστος της μεταφοράς στη δύσβατη ή απομακρυσμένη περιοχή (το επιπλέον κόστος καθορίζεται από την μεταφορική εταιρία και ο Πελάτης πληρώνει στην ίδια την μεταφορική εταιρία )

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο αποστολής τους, ο οποίος επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση, οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο  εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία παράτασης του χρόνου (ηλεκτρονική αλληλογραφία), ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας  info@matpil.gr . Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχε καταβάλει ο Πελάτης, στο ακέραιο.

Για ογκώδεις παραγγελίες ή για ειδικές παραγγελίες ή παραγγελίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του Πελάτη, δεν ισχύει ο χρόνος παράδοσης των τριάντα (30) ημερών και ο χρόνος παράδοσης συμφωνείται κατά περίπτωση με τον Πελάτη εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία).

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται  αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

Για την Ελλάδα:

Με αντικαταβολή:  Speedex courier: εξόφληση με  μετρητά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας (courier), κατά την παράδοση της παραγγελίας, στον τόπο αποστολής που έχει δηλώσει ο Πελάτης.  Box now : Μόλις παραδοθεί η παραγγελία στο locker, έρχεται ειδοποίηση ένας ασφαλής σύνδεσμος για να ολοκληρωθεί η πληρωμή online  (αποκλειστικά με χρήση Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας) .

Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:Visa, Mastercard, Maestro, με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Με μετρητά χρήματα ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa, Mastercard, Maestro, σε περίπτωση παραλαβής από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας.

Μέσω PayPal  ή Viva Wallet

Με Klarna:       
  • Απλά και γρήγορα, χωρίς επιβάρυνση
  • 3 άτοκες δόσεις, με τη χρεωστική σου κάρτα. Δεν χρειάζεσαι πιστωτική
  • Ασφαλής τρόπος. Τα στοιχεία σου συμπληρώνονται σε ασφαλές περιβάλλον.
  • Για παραγγελίας έως 1000€.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Με κατάθεση  σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας:  τραπεζική κατάθεση, έμβασμα ή εν γένει εντολή πληρωμής στον υπ’ αριθμό

ALPHA BANK: GR 11 0140 7180 718 00 2002 011 695

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 98 0110 8400 0000 8400 0363 907

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR76 0172 2610 00 52 6109 0303 925

Ως αιτιολογία κατάθεσης ο Πελάτης γράφει τον αριθμό της παραγγελίας του (ο οποίος του έχει ήδη σταλεί με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας του). H παραγγελία είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί όταν η Εταιρεία επιβεβαιώσει ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 2  εργασίμων ημερών,  η παραγγελία θα ακυρώνεται. Ο Πελάτης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας στέλνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  αντίγραφο της τραπεζικής του κατάθεσης ή τα στοιχεία της κατάθεσης (ημερομηνία κατάθεσης, αριθμός κατάθεσης, αριθμός παραγγελίας,  ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για την Κύπρο:

Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Visa, Mastercard, Maestro, με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Μέσω PayPal  ή Viva Wallet

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας: τραπεζική κατάθεση, έμβασμα ή εν γένει εντολή πληρωμής στον υπ’ αριθμό

ALPHA BANK: GR 11 0140 7180 718 00 2002 011 695

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 98 0110 8400 0000 8400 0363 907

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR76 0172 2610 00 52 6109 0303 925

Ως αιτιολογία κατάθεσης ο Πελάτης γράφει τον αριθμό της παραγγελίας του (ο οποίος του έχει ήδη σταλεί με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας του). H παραγγελία είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί όταν η Εταιρεία επιβεβαιώσει ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 2  εργασίμων ημερών,  η παραγγελία θα ακυρώνεται. Ο Πελάτης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας στέλνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  αντίγραφο της τραπεζικής του κατάθεσης ή τα στοιχεία της κατάθεσης (ημερομηνία κατάθεσης, αριθμός κατάθεσης, αριθμός παραγγελίας,  ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα αυτά απευθείας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας της επιλογής του ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας.  Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πριν από την επιστροφή των προϊόντων, μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προορισμένα προς επιστροφή προϊόντα,  με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους, στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς τα προϊόντα να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή είναι να έχουν τηρηθεί οι συνθήκες διατήρησής τους.

Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων στον Πελάτη, όπως  και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@matpil.com. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε την υπαναχώρηση.  Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης από τον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών  ημερών από τον χρόνο,  που η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης, παρά μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον, από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Σε περίπτωση τραπεζικών εξόδων επιβαρύνεται ο πελάτης και το ποσό αυτών αφαιρείται απο το επιστραφέν ποσό.

Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν αναγκαία.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και:

-Δεν  είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής (π.χ. ευπαθή, φρέσκα, μη συσκευασμένα).

-Δεν έχουν τηρηθεί από τον Πελάτη οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται  για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.

-Έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοσή τους.

-Μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

-Έχουν κατασκευασθεί/παρασκευασθεί ειδικά για τον Πελάτη, με ειδικές προδιαγραφές ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη ή πρόκειται για  προϊόντα σαφώς εξατομικευμένα.

-Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δε θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Ευθύνη για ελαττώματα-Επιστροφές

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το τμήμα πωλήσεων της MAT&PIL μέσω e-mail στην διεύθυνση sales@matpil.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα στο προϊόν μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση σας.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς.Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας και το βάρος των εμπορευμάτων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και συνοδεύονται με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα για τον συγκεκριμένο καταναλωτή. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων από την Mat&Pil, και εφόσον ελεγχθούν ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές ή φθορές, η εταιρία μας θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό της αξίας των προϊόντων αυτών, με τα οποία έχει επιβαρυνθεί ο πελάτης χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό). Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς με το αίτημα σας και εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς.

Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η εταιρία μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η Mat&Pil υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Προϊόν το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η Mat&Pil, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος.

Η πολιτική επιστροφών της Mat&Pil δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν αποδέχεται ευθύνη της, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων κατά αντικειμενική κρίση καταστάσεων ή γεγονότων. Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ) και αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Διαθεσιμότητα &Ασφάλεια Δικτύου

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του Χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την Εταιρεία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρείας, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Επιπλέον εάν ο Χρήστης ζητήσει έναν από τους υπεύθυνους από το τμήμα  εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  και των μηνυμάτων του.

Ακυρότητες

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ελληνική νομοθεσία, η οποία θα καθοδηγεί τη χρήση της  και την ερμηνεία της. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα  από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Η προστασία του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται  στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Όλες οι  κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.

Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή και εφόσον μετά από σχετικό αίτημά σας δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα  Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ηλεκτρονική  διεύθυνση webgate.ec.eurora.eu/odr)  η οποία συνδέεται απευθείας  με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr) στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@matpil.gr. Η  Εταιρεία αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευτεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης,  αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (22/03/2017, Αρ.Φύλλου 969). Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – SSL
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απόρρητης μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

 

4.2 Εγγύηση 30 χρόνων σε όλα τα στρώματα.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο τα αφρώδη υλικά που παράγονται και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των στρωμάτων της ΜΑΤ&PIL και εγγυάται ότι δεν θα σπάσουν , δεν θα θρυμματιστούν, δεν θα αλλάξουν σχήμα ούτε θα δημιουργηθεί κυρτότητα όσο ο καταναλωτής τα χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω διαπιστωθεί, μετά από τον απαραίτητο έλεγχο η εταιρία δεσμεύεται ότι θα αναγνωρίσει το προϊόν ως ελαττωματικό και θα προβεί σε άμεση αντικατάσταση των αφρώδη τμημάτων του προϊόντος χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση του πελάτη. Τα στρώματα που αντικαταστάθηκαν τα εσωτερικά αφρώδη τμήματα τους με νέα αφρώδη τμήματα σφραγίζονται από την εταιρία μας με ημερομηνία αντικατάστασης. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση της εγγύησης για αντικατάσταση των αφρώδη τμημάτων μία φορά σε κάθε στρώμα. Απαραίτητος όρος για την ισχύ της παραπάνω εγγύησης είναι να μην έχει ανοιχθεί η εσωτερική μη αποσπώμενη προστατευτική θήκη των στρωμάτων η οποία σφραγίζεται από την εταιρία, να μην υπάρχει υγρασία στο στρώμα, να μην χρησιμοποιείται ηλεκτρική κουβέρτα και το στρώμα να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.
Από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται τα στρώματα κατοικιδίων PetBed

5. Πρόγραμμα Mat(s)tress Free.

Το Πρόγραμμα Mat(s)tress Free αφορά την αγορά στρώματος Mat&Pil μέσω του e-shop και δίνει το δικαίωμα στον πελάτη για επιστροφή του προϊόντος μετά απο 15 νύχτες δοκιμής.
Αναλυτικότερα:
Ο πελάτης που επιθυμεί να αγοράσει ένα στρώμα Mat&Pil μέσω αυτού του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσει την παραγγελία του μέσω του e-shop www.matpil.gr καθώς και να ολοκληρώσει τυχών οικονομικές εκκρεμότητες όπως μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εξόφληση του ποσού μέσω κάρτας ή Viva wallet ή Paypal. Σε περίπτωση πληρωμής με δόσεις ΔΕΝ ισχύει το πρόγραμμα Mat(s)tress free.
Εφόσον η εταιρεία λάβει την παραγγελία και την εξόφληση της θα προχωρήσει σε προετοιμασία της παραγγελίας η οποία δύναται να ολοκληρωθεί οπότε και να αποσταλεί εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν και εφόσον το προϊόν έχει αγορασθεί μέσω του προγράμματος Mat(s)tress Free διατηρεί το δικαίωμα εφόσων δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερών να το επιστρέψει μόνο στην έδρα της εταιρίας: ΟΔΟΣ ΝΒ7, Ο.Τ. 55 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΙΝΔΟΣ, ΤΚ57022 ΤΗΛ. 2310799630. Σε περίπτωση που το στρώμα αποσταλεί σε διαφορετική διεύθυνση η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Επιπλέον η εταιρία δεν αναλαμβάνει να παραλάβει επιστραφέν στρώμα από αποθήκες μεταφορικής εταιρίας.

Για την συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή, προτείνεται ο πελάτης να χρησιμοποιήσει την αρχική σακούλα που περέλαβε το στρώμα και επιπρόσθετα την δεύτερη συσκευασία επιστροφής που η εταιρία στέλνει στο πελάτη μόλις μας γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να επιστρέψει το στρώμα, για την αποφυγή φθορών που μειώνουν την αξία του προϊόντος.

Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη και διαφέρει ανάλογα την μεταφορική εταιρία που θα επιλέξει για την αποστολή των προϊόντων.
Η εταιρία μόλις παραλάβει το επιστραφέν προϊόν θα προβεί σε ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος για να εκτιμηθεί εάν η αξία του προϊόντος έχει μειωθεί από φθορές λόγο κακής χρήσης ή φθορές κατα την μεταφορά. Σε περίπτωση που το επιστραφέν στρώμα δεν έχει φθορές και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση η εταιρία θα προβεί σε επιστροφή 100% του ποσού της παραγγελίας εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη ημέρα αξιολόγησης. Ο τρόπος επιστροφής χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή της παραγγελίας. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη εάν το επιθυμεί αντί για επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού να επιλέξει κάποιο άλλο προϊόν / προϊόντα της εταιρίας και να συμψηφιστεί με το ποσό επιστροφής ή να επιλέξει κάποιο άλλο στρώμα της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει αντικατάσταση του στρώματος με κάποιο άλλο θα επιβαρύνεται τα μεταφορικά έξοδα και εαν διαπιστωθεί ότι έχουν προκληθεί φθορές στο επιστραφέν προϊόν οι οποίες μειώνουν την αξία του, τότε η εταιρία θα αφαιρέσει το ανάλογο ποσό από το επιστραφέν ποσό αφού πρώτα ενημερώσει μέσω e-mail τον πελάτη.

Η χρήση του προγράμματος μπορεί να γίνει 1 φορά για κάθε πελάτη.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται τα στρωμάτα Kids Collection, ανωστρώματα και λοιπά προϊόντα της εταιρίας. Σε περίπτωση που μία παραγγελία μέσω του Προγράμματος Mat(s)tress Free περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα εκτός από στρώμα τότε μόνο το στρώμα εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Η παράδοση των στρωμάτων γίνεται μέσα σε Mat&Pil κουτί και επι πεζοδρομίου στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει. Για αποστολή στρωμάτων σε δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με την εταιρία ούτως ώστε να ενημερωθείτε για επιπρόσθετες χρεώσεις λόγω μεταφόρτωσης ή για ορισμό παραλαβής από την μεταφορική εταιρία με ιδία μέσα χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ στείλτε e-mail στο info@matpil.gr

Add to cart

10% έκπτωση στην πρώτη σας αγορά!

Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, σας δίνουμε εκπτωτικό κωδικό για -10% στην πρώτη σας αγορά* από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

*Eξαιρούνται επιλεγμένοι κωδικοί και δεν συνδιάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.